Referat fra bestyrelsesmøde i Kjellerup Skytteforening

Mandag d. 03/09 - 2018

1.     Status på opgaver

 

1.1.  Paraply sammenlægning.

Lene og Morten har udarbejdet et informationsbrev omkring det igangværende arbejde vedr. paraply sammenlægningen. Brevet udsendes via Facebook og opsættes ligeledes i klubben samt lægges på hjemmesiden. Brevet blev fremlagt og godkendt på mødet.

 

Der afholdes et nyt møde i arbejdsgruppen umiddelbart efter uge 42 og så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt skal deltage – nærmere info følger.

 

1.2.  Renovering af ungdomslokale.

Status er, at Kasper Armose arbejder på opgaven og er pt. i gang med at lave nogle hyldeknægte.

 

1.3.  Deltagelse i arrangement i Arena Midt.

Vi deltog i indvielsen af Arena Park m.m. hos Arena Midt lørdag den 25. august. Umiddelbart var det ikke den helt store succes men der har dog efterfølgende været nogle få nye skytter som vi talte med på dagen.

 

1.4.  Knæk cancer i uge 43.

Morten har ikke hørt yderligere vedr. arrangementet endnu men vi tager det op igen til næste bestyrelsesmøde.

 

1.5.  DM i Vingsted.

Der er ikke tilmeldt nogen børneskytter til DM men der er tilmeldt et hold samt individuelle skytter til DM for voksne.

 

1.6.  Medhjælperfest.

Listen med personer der inviteres er på plads og indbydelsen er på vej. Medhjælperfesten holdes fredag den 5. oktober for banevagter og andre der har hjulpet til i løbet af året.

 

1.7.  Flytning af skiver m.m.

Flytning af skiver m.m. fra udendørs til indendørs sker søndag den 30. september. Meld dig meget gerne til at hjælpe ved at kontakte en fra bestyrelsen.

 

 

1.8.  Diverse kurser.

Der er hjælpetrænerkursus lørdag den 22. september. Banevagter kan tilmelde sig på tilmeldingsliste. Foreningen betaler for udgifterne til kurset.

Morten vil forsøge at få afviklet et kursus internt i huset omkring transport af farlig gods. Alle SKV3 godkendte personer (ca. 15) bør/skal have kurset ”Transport af farlig gods”.

Alle banevagter skal senest den 1. januar 2019 have gennemført et trænerkursus.

 

2.     Aktiviteter.

2.1.  Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling torsdag den 22. november. Lene udsender indkaldelse m.m. rettidigt.

 

2.2.  Våbenkontrol.

Mail vedr. våbenkontrol udsender Morten snarest.

 

2.3.  Oplysningsbrev angående bandepakke, transporttilladelser, adressebeviser, SKV3.

Punktet tages op igen til næste bestyrelsesmøde.  

 

2.4.  Stævneindbydelse.

Lene har lavet udkast til stævneindbydelse til vores eget stævne i november. Denne udsendes efter næste bestyrelsesmøde.

 

2.5.  Ny pc og printere.

Morten taler med Henrik Barrith omkring indkøb af ny pc og printere.

 

2.6.  Holdskydning.

Det er besluttet at alle skyder hold, når vi starter op på indendørssæsonen.

 

2.7.  Vagtplan for vintersæson – vi MANGLER banevagter.

Vi skal forventeligt bruge ca. 20 banevagter for at kunne holde åbent tirsdag og torsdag i vintersæsonen og det har vi ikke. Alle opfordres til at melde sig som banevagter. Tilmelding kan ske til Mathias som har opgaven omkring udarbejdelse af vagtplanen.

 

3.     Diverse.

Alarmfirmaet G4S kommer med et tilbud på opgradering af vores alarmanlæg, således vi kan klare kravet om sikkerhedsniveau 50.

Rikke har arrangeret sommerafslutning for vores børneskytter lørdag den 22. september fra kl. 14.00 til 17.00 i Skyttehuset – tilmeld dig via Facebook eller på sedlen i klubben.