VEDTÆGT

 

  for

 

  KJELLERUP SKYTTEFORENING

 

  Stiftet den 4. november 1965

 

 

 

 

§ 1.

 

Foreningens navn er KJELLERUP SKYTTEFORENING (KSF).

Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

 

§ 2.

 

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland.

 

§ 3.

 

Foreningens formål er ved skydning, som idræt, og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 4.

 

1.     Optages som aktivt eller passivt medlem kan enhver som har dansk statsborgerskab eller som har fast bopæl i Danmark.

2.     Det er tilladt at deltage 3 gange i foreningens skydninger inden der løses medlemskort.

3.     Kontingentet til foreningen fastsættes af bestyrelsen.

4.     Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30, september.

5.     Generalforsamlingen kan, efter bestyrelsens indstilling, udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har samme rettigheder som øvrige medlemmer.

 

§ 5

 

1.     Foreningens skydninger ledes af bestyrelsen.

2.     Ethvert medlem skal rette sig efter DGI skydnings’s ”Sikkerhedsbestemmelser” samt bestyrelsens og banevagtens anvisninger. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra banen og kan, efter bestyrelsens skøn, medføre udelukkelse fra foreningen.

3.     Bestyrelsens afgørelse kan ankes til Landsdelsforeningen DGI Midtjylland.

4.     Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller, om fornødent, at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 6.

 

1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.

2.     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7.

 

1.     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år november måned. Generalforsamlingen indvarsles, ved opslag i klublokalet og ved nyhedsbrev til foreningens medlemmer, samt på foreningens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

2.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

3.     Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

a.     Valg af ordstyrer og stemmetællere

b.     Formandens beretning

c.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

d.     Behandling af indkomne forslag

e.     Valg i henhold til § 9

f.      Eventuelt

4.     Alle valg til bestyrelse og revisorer foregår skriftligt.

5.     Alle andre valg og afstemninger kan foregå ved håndsoprækning.

6.     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller 10 medlemmer fordrer det.

 

§ 8.

 

Medlemmer over 16 år har stemmeret ved generalforsamlingen, men kan ikke optages i bestyrelsen før det fyldte 18. år.

 

§ 9.

 

1.     Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år, således at der i ulige år vælges tre medlemmer og i lige år vælges to medlemmer.

2.     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt repræsentanter til landsdelsgeneralforsamlingen. Der er mulighed for at udpege en kasserer, som ikke sidder i bestyrelsen. Hvis kassereren udpeges uden for bestyrelsen står denne til ansvar over for bestyrelsen.

3.     Sekretæren fører protokol, som underskrives af bestyrelsen ved hvert møde. Ved generalforsamlingen tillige af ordstyreren.

4.     Generalforsamlingen vælger desuden:

a.     2 bestyrelsessuppleanter (for 2 år), som skiftevis afgår hvert andet år. Første gang ved lodtrækning.

b.     2 revisorer (for 2 år) ), som skiftevis afgår hvert andet år. Første gang ved lodtrækning.

c.     1 revisorsuppleant (for 1 år)

d.     1 fanebærer (for 2 år)

5.     Afgår et medlem i periodens løb, indtræder suppleanten straks og fortsætter det afgåede medlems periode ud.

6.     Genvalg kan finde sted.

 

§ 10.

 

Vedtægtsændringer kan foretages af generalforsamlingen såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

 

§ 11.

 

1.     Foreningen kan opløses såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor, og såfremt dette bliver tilfældet skal der inden for de næste 6 måneder afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor der igen skal opnås ¾ af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer for opløsningen.

2.     Ved foreningens opløsning søges fusion med skytteforeninger i området. Våben, løsøre og kapital overføres til den fusionerende forening.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. november 2013.

 

 

Niels Lindberg           Allan Hjerresen       Thomas Skræp Sørensen

 

                      Børge Mønster                 Børge Riis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 96 800x600 Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabel - Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}